Pateikiame pirmuosius penkis Lietuvos Senųjų laisvųjų ir pripažintųjų mūrininkų Didžiosios Ložės Konstitucijos straipsnius.

Lietuvos Senųjų laisvųjų ir pripažintųjų mūrininkų Didžiosios Ložės

KONSTITUCIJA

2002 m. balandžio 13 d.
pataisyta 2003 m. gruodžio 18 d.
VILNIUS

PREAMBULĖ

Suvokdami savo ryšį su viso pasaulio laisvąja mūrininkija, kurios pagrindai išdėstyti 1723 metų Senosiose prievolėse, vadovaudamiesi laisvės, humanizmo ir tolerancijos dvasia, o taip pat tęsdami 1781 metais Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje įkurtos Didžiosios ložės tradiciją, 2002 metais Vilniuje priimame šią Lietuvos Senųjų laisvųjų ir pripažintųjų mūrininkų Konstituciją.

I dalis

Laisvosios mūrininkijos principai

1 straipsnis

Lietuvos Senųjų laisvųjų ir pripažintųjų mūrininkų Didžioji ložė yra laisvųjų mūrininkų ložių susivienijimas. Ji gyvuoja tęsdama Lietuvos Didžiųjų ložių tradicijas.

2 straipsnis

(1) Į Didžiąją ložę susibūrusiose ložėse dirba mūrininkai, kurie brolijos pagrindu ir tradiciniais ritualiniais veiksmais siekia žmogaus tobulumo. Gerbdami kiekvieno žmogaus orumą, jie siekia laisvo asmenybės atsiskleidimo, puoselėja broliškumą, toleranciją, paslaugumą ir išsiauklėjimą.

(2) Tikėjimo, sąžinės ir minties laisvė yra aukščiausios laisvųjų mūrininkų vertybės. Laisvas nuomonės reiškimas laisvųjų mūrininkų nuostatų rėmuose yra mūrininkų darbo prielaida.

3 straipsnis

(1) Laisvuosius mūrininkus vieną su kitu sieja bendras humanistinių pažiūrų siekis, jie nėra jokia tikėjimo bendruomenė.

(2) Jie pasaulio sandaroje, visame kas gyva ir žmogaus moralės sampratoje mato Dievo veikimą, pilną išminties, stiprybės ir grožio.

4 straipsnis

(1) Laisvieji mūrininkai priima į savo brolijos nuolatinius narius laisvus geros reputacijos vyrus, nekreipdami dėmesio į jų religinius įsitikinimus, rasę, tautybę, politines pažiūras ir luomą, jeigu jie laisvosios mūrininkijos labui įsipareigoja tobulintis ir veikti tose bendruomenėse, kuriose jie gyvena.

(2) Tapdamas laisvuoju mūrininku, jis sudaro sąjungą su savo broliais visam gyvenimui.

5 straipsnis

Didžioji ložė ir ją sudarančios ložės nedalyvauja konfesiniuose ir politiniuose ginčuose ir juose savo nuomonės nereiškia.